Milli Eğitim Bakanlığı yeni açılacak eğitim kurumlarının isimlerini açıklayacak.

“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Enstitülerin Açılış, Kapanış ve İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle birlikte uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla Bakanlık, tüm eğitim kurumlarının isimlerinin belirtilmesini sağladı.

Buna göre eğitim kurumlarının isimleri valiliğin onayı ve teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek. Valiliğin teklifinde, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak “isim komisyonunun” gerekçeli kararı ve karara dayanak olan belgeler de yer alacak.

İl milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak aday gösterme komisyonlarında, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir maarif müfettişi, iki ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube ve farklı okul türlerinde görev yapan üç okul müdürü bulunmaktadır.

Karar çoğunlukla verilecek

Komisyon, her eğitim-öğretim yılı başında il milli eğitim müdürünün onayı ile oluşturulacak ve gerektiğinde tüm üyelerin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alacak. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy olarak sayılacak. Komisyon, ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek kurumlara atanacak isimlere ilişkin gerekçeli kararı hazırlayacak. Komisyonun sekretaryası il milli eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya ofis tarafından yürütülecek.

Okulların açılma ve kapanma taleplerinin yıl boyunca devam etmesini sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla, önceki yönetmelikte yer alan ve açılış ve kapanış işlemlerinin kapatılmasını sınırlayan “toplu” ve “Şubat ayı sonuna kadar” ibarelerinin, Kaldırıldı.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitime erişimini artırmak amacıyla okullar ve enstitüler tüm yıl boyunca açık olacaktır.

İşbirliği protokolleri kapsamında kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesislerde, organize sanayi bölgelerinde, araştırma-geliştirme ve üretim merkezlerinde, Bakanlıkça belirlenen fiziki koşulları sağlamak şartıyla örgün veya yaygın eğitim kurumu açılabilecek. Eğitim Bakanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen binalar eğitim dışında kullanılamaz.

Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen okul binaları mahalli ihtiyaçlar dikkate alınarak eğitim ve öğretim dışında kullanılamaz.

Okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak, çocukların tam donanımlı bina ve bahçelere sahip bağımsız anaokullarında eğitim almalarını sağlamak, fırsat ve fırsat eşitliğini sağlamak, çocukların akranlarıyla birlikte eğitim almasını sağlamak ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla, anaokulu, Sadece ilkokullarda sınıflar açılmalı, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uygulama sınıfları açılmalı o Müfredatı olan ortaöğretim tüm eğitim kurumlarında açılması, anaokullarının bağımsız binalara sahip olması sağlanacaktır. ve bahçeler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dalın açılıp kapatılması sorunu öğretmen yüksekokulunda görüşülecek ve görüşme tutanakları Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında denizcilik alanındaki okulların akreditasyonu ve tanınması ile öğrenci diplomalarının uluslararası anlaşmalar çerçevesinde geçerliliği konusunda sorun yaşanmaması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görüşü alınacak. İlgili alanların açılması işlemi.

Hayırseverlerin isimleri yetkili makamlara bildirilecektir.

Orta mesleki ve teknik eğitim kurumlarında araştırma geliştirme merkezleri, gastronomi uygulama laboratuvarları ve benzeri laboratuvarların açılması ve isimlendirilmesine ilişkin hususlarda sektörün ve branşın özellikleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen politikalar doğrultusunda yapılan değişikliklerle Hayırseverler tarafından inşa edilen veya donatılan atölye veya laboratuvarlara kişilerin isimleri gösterilebilir.

Mevcut kurumun ek okul binaları, pansiyonları, spor salonları, konferans salonları, kütüphane, laboratuvar, atölye ve benzeri bölümlerini inşa eden veya donatanlarla bu binaların bakım ve onarımını yapanların adları veya önerilen adları, yalnızca kurumun tamamına değil, katkıda bulundukları bölümler.

İstihdam ve eğitim planlaması doğrultusunda, okullarda yetiştirilen meslek alanlarının sektörel kümelere göre düzenlenmesi amacıyla orta mesleki ve teknik eğitim kurumlarında program türü, alan ve dalların açılması veya kapatılması Bakanlıkça resen yapılabilir. Eğitim ve Öğretim. Eğitim.

Özel okul veya eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere mesleki atölyeler, birebir eğitim odaları ve beceri uygulama alanları sağlanacak.

Olgunlaştırma enstitüsü açılabilmesi için ihtiyaç duyulan nüfus 200 bin kişi olacak ve her ilde en fazla bir olgunlaşma enstitüsü bulunacaktır. Ayrıca bu enstitülerde kültürel mirasın tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla bir müze kurulacak.

Kurumlara verilebilecek isimler komisyon tarafından belirlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından “şehitlik” ve “gazilik” belgesi verilmeyenlerin isimleri herhangi bir kuruma teslim edilemiyor.

Bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış veya affedilmiş olsa dahi, bina ve kurum yapılarının inşasında, devletin güvenliğine karşı suçlarda, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda görev yapmış ve yapmaya devam eden kişilerin isimleri Kasten işlenen suçlardan dolayı, insanlığa karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu yönetiminin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imalat ve ticareti suçlarından hüküm giyenlerin isimleri kurumlara veriliyor.

Ayrıca eğitim kurumlarına Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olan ve öğrencilerin psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek isimler verilmeyecektir. Bu kapsamda daha önce belirtilen isimler isim otoritesi tarafından aynı prosedürle silinecektir.

Kurum adlarında mesleki unvanlar ve askeri rütbeler yer alamaz. Bir kurumda hayatta kalan, şehit veya gazi unvanını taşıyanların isimleri ile bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda kayda değer başarılara imza atmış kişilerin isimleri. yurt içinde ikinci bir kurum, yer ve olay adları ise aynı il içinde ikinci bir kuruma atfedilemez. Ancak hayırseverin talebi üzerine birden fazla kuruma aynı isim verilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir